Το "Xαρτοφυλάκιο Δεξιοτήτων Εκπαίδευσης Δεύτερης Ευκαιρίας" ("SCSP") βρίσκεται προς το παρόν σε πιλοτική μορφή.

Η υπηρεσία αυτή είναι υπό τελική διαμόρφωση